Tarieven

De erelonen en onkosten van een advocaat zijn in ons land niet wettelijk gereglementeerd. De wet zegt alleen dat een advocaat zijn ereloon moet begroten "met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht".


Bij Curalys Advocaten hanteert elke advocaat een zo transparant mogelijk kosten- en ereloontarief en worden van meet af aan duidelijke afspraken gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met alle in aanmerking te nemen elementen (zoals de geleverde prestaties, de hoogdringendheid, het belang van de zaak,…). Dit teneinde steeds weer opnieuw te voorzien in een adequate dienstverlening met een zo hoog mogelijk rendement voor de cliënt.


Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt uiteraard af van verschillende factoren. Dit brengt met zich mee dat het niet eenvoudig is bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven.


  • Er zullen in principe regelmatig provisies worden gevraagd, afhankelijk van de gemaakte kosten en geleverde prestaties in het dossier. Op verzoek van de cliënt kan er eveneens een tussentijdse afrekening worden bekomen;

  • Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met opgave van de kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de reeds betaalde provisies;

  • Toepassing van het principe 'no cure, no pay' is bij wet verboden, doch bij invorderingen kunnen specifieke afspraken worden gemaakt, rekening houdende met de inzet en het volume van het contentieux.


Belangrijk bij dit alles is om na te gaan of uw zaak onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering valt. Vergeet immers niet dat, zelfs indien u verzekerd bent voor de kosten en erelonen via een rechtsbijstandsverzekering, de keuze van advocaat volledig vrij is.


Uiteraard wordt ook steeds nagegaan of u kan genieten van de kosteloze rechtsbijstand. Door op voorhand duidelijke afspraken te maken, zorgen wij ervoor dat de cliënt op het einde van de rit niet voor verrassingen komt te staan.