De juridische spelregels van padel

 Home / Nieuws / 2021-09-01

Padel is de snelst groeiende sport van Vlaanderen. Het is een van de sporten die tijdens de coronamaatregelen kon worden beoefend, omdat ze buiten kan plaatsvinden en omdat deelnemers voldoende afstand houden. In het Vlaams Parlement werden verschillende vragen gesteld over de vergunningssituatie van de padelvelden.


1/ Heb ik een vergunning nodig voor de aanleg van een padelterrein?

De aanleg van recreatieve terreinen, zoals padelterreinen of tennisvelden is in beginsel vergunningsplichtig. Artikel 4.2.1, 8° VCRO bepaalt immers dat de aanleg of het wijzigen van recreatieve terreinen (onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad) een omgevingsvergunning vereist.

Dit kan uiteraard enkel in bestemmingen die de aanleg van dergelijke recreatieve terreinen mogelijk maken, zoals “woongebied” of “zone voor dagrecreatie”.

De aanleg van padelterreinen op “maagdelijke” grond is dus vergunningsplichtig.


Padelterrein aanleg wetgeving


2/ Kan ik een tennisveld omvormen tot een padelterrein?

De omvorming van recreatieve terreinen (bv. tennisplein) naar padelterreinen is niet vergunningsplichtig, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Voor de herinrichting van bestaande, vergunde sport- en recreatieterreinen geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de vergunningsplicht op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling vanstedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de herinrichting van al dan niet omheinde sportterreinen en (al dan niet openbare) terreinen voor recreatie, als er geen gebouwen opgericht worden en als de herinrichting eigen is aan de functie van het terrein.


Deze vrijstelling geldt alleen als de handelingen voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1. de bestaande terreinen, gebouwen, constructies en verhardingen zijn hoofdzakelijk vergund of vergund geacht;
  2. het terrein wordt niet uitgebreid en de bestaande bufferzones blijven behouden;
  3. er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging uitgevoerd;
  4. de handelingen betreffen niet het slopen of verwijderen van gebouwen, met uitzondering van het slopen of verwijderen, vermeld in hoofdstuk 13;
  5. de handelingen zijn niet gesitueerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied;
  6. de handelingen gaan niet gepaard met een ontbossing, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen;”.

De handelingen mogen wel niet strijdig zijn met stedenbouwkundige verordeningen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkavelingen, noch met uitdrukkelijke voorwaarden in de vergunning.

Als voldaan is aan alle voorwaarden van het Vrijstellingenbesluit lijkt een omvorming van tennisterreinen naar padelterreinen volgens de Minister vrijgesteld van vergunning.

De Vlaamse Minister voor Omgeving liet verstaan ook geen reden te zien om het toch vergunningsplichtig te maken.


3/ Kan de overheid beperkingen opleggen in de vergunning voor de aanleg van een Padelterrein?

Net als bij andere projecten moet de gemeente bij de beoordeling rekening houden met eventuele hinder, bijvoorbeeld op het vlak van geluid of mobiliteit. Dat is zo bij elke vorm van sport of recreatie, of het nu gaat om voetbal-, tennis- of padelterreinen. Daarbij kan de gemeente uiteraard ook bepaalde voorwaarden opnemen, zoals de aanleg van een groenstrook of beplanting, om eventuele hinder voor de buren te milderen.

Het is dus aan de vergunningverlenende overheid om na te gaan in hoeverre bij de omgevingsvergunning maatregelen moeten opgelegd worden ter beperking van eventuele overlast. Dit hangt van meerdere factoren af, zoals de aanwezigheid van bewoning of natuurwaarden in de omgeving.

De Minister liet weten dat men padel niet als een specifiek hinderlijke inrichting moet gaan beschouwen in het kader van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM). Er zullen dus geen specifieke geluidsnormen worden vastgelegd. Dit gebeurt ook niet voor het voetbal of tennis.


4/ Kan de Vrederechter beperkingen opleggen op het spelen van padel?

Het feit dat het padelterrein beschikt over een omgevingsvergunning is natuurlijk geen vrijgeleide.

Men mag immers geen overmatige burenhinder veroorzaken. Artikel 3.101 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedereen in eerste instantie het recht heeft om gebruik te maken van zijn eigendom, maar ook de plicht heeft om zich als goede buur te gedragen. Of er sprake is van abnormale of bovenmatige burenhinder zal voornamelijk een feitenkwestie zijn.

Wanneer een buur meent dat er sprake is van abnormale burenhinder, dan kan hij in de eerste plaats proberen afspraken te maken met zijn buren. Indien dit niet lukt is het een optie om een verzoeningspoging te vragen bij de vrederechter. Uiteraard is het ook mogelijk om een procedure ten gronde bij de vrederechter op te starten. Wanneer de Vrederechter oordeelt

dat er sprake is van abnormale burenhinder kan hij een schadevergoeding bepalen of maatregelen opleggen om de hinder te beperken of te milderen, zoals bijvoorbeeld het opleggen van tijdstippen waarop geen padel mag gespeeld worden.

Bron: Vl. Parl. Vraag nr. 762, 18 maart 2021 & Vl. Parl. Vraag nr. 3238, 25 mei 2021.
Curalys advocaten kan u advies verlenen of bijstaan in procedures omtrent de vergunningen en gebruik van sportterreinen

Mr. Jean-Jacques Gernay, advocaat bij Curalys   contacteer »

Mr. Michiel Deweirdt, advocaat bij Curalys   contacteer »